hero-image

תנאים והגבלות - מרכז אירופה

הזינו יעד כדי להתחיל בחיפוש
21 יול'-22 יול'
1 חדר, 2 אורחים
קוד הטבה
קוד הטבה תקף
הבטחה להשוואת מחיר

1. היקף התחולה

1. תנאים והתניות אלו יחולו על כל השכרה של חדרי מלון למטרות לינה ועל כל שירותים נוספים שסופקו ע"י בית המלון לידי הלקוחות שלו.

2. השכרת חדרים במסגרת שכירות-משנה למטרות שאינן מטרות לינה תדרוש את הסכמתו של בית המלון מראש ובכתב.

3. התנאים וההתניות של הלקוח יחולו רק ככל שהם היוו חלק מהסכמה מפורשת מראש ובכתב.

2. התקשרות בחוזה, הצדדים לחוזה, הגבלת אחריות חוזית ותקופת התיישנות

1. החוזה מול המלון ייכנס לתוקף מיד עם קבלת בקשת ההזמנה של הלקוח ע"י בית המלון. על פי שיקול דעתו, בית המלון יהא רשאי לאשר בכתב את הזמנת החדר.

2. הצדדים לחוזה הינם בית המלון שבגינו התקבלה ההזמנה, להלן: "בית המלון" והלקוח. ככל שצד שלישי כלשהו הגיש הזמנה מטעם הלקוח, אותו צד שלישי והלקוח יישאו באחריות כחייבים ביחד ולחוד כלפי בית המלון ביחס לכל התחייבויות הנובעות מן החוזה מול המלון.

3. בית המלון יישא באחריות למילוי התחייבויותיו הנובעות מן החוזה מול המלון. עם זאת, ביחס לליקויים בתחומים שאינם אופייניים לביצוע החוזה, האחריות תוגבל במקרים המערבים כוונת זדון או רשלנות רבתי מצד בית המלון.

4. על כל תביעה שהוגשה ע"י הלקוח נגד בית המלון תחול התיישנות לאחר שישה חודשים.

5. מגבלות האחריות ותקופת ההתיישנות הנ"ל יחולו גם לטובת בית המלון במקרה של הפרת חובות טרום-חוזיות או הפרות חוזה פוזיטיביות.

3. תשלום בגין הזמנות דרך אתר האינטרנט של מלונות ליאונרדו

1. כל העסקאות המקוונות בכרטיסי אשראי תתבצענה בכפוף להליך אימות המבוצע ע"י חברת האשראי, דהיינו, 3DSecure” ביחס ל- Visa/Mastercard או “Safekey” ביחס ל-American Express, וזאת בין אם ההזמנה מתייחסת לסכום המשולם מראש ובין אם לאו.

2. עסקאות בכרטיס אשראי להזמנות ששולמו מראש: אם הלקוח בחר לשלם מראש בכרטיס אשראי, הלקוח יידרש לספק פרטי אשראי תקינים בתום תהליך ההזמנה. עסקת התשלום תבוצע ע"י חברת האשראי של הלקוח לאחר השלמת תהליך האימות בהצלחה. כרטיס אשראי יחויב ישירות בסכום ההזמנה המלא ולאחר מכן ייווצר "אסימון אשראי". אסימון האשראי מהווה הצפנה של סוג כרטיס האשראי ומספרו. אסימון כרטיס האשראי (Credit Card Token) יאוחסן למשך תקופה מוגדרת ביחס לכל חובת תשלום שניטלה ע"י הלקוח שלא תסולק עובר לשהותו של הלקוח במלון או במהלכה. המלון שומר לעצמו את הזכות לחייב את אסימון האשראי בכל עת במהלך תקופת האחסון בגין כל חובות תשלום כאמור, לרבות סכומים המשולמים בגין אי-הגעה או ביטול. חיוב אסימון האשראי ידרוש מחברת האשראי לבצע עסקת תשלום ולחייב את כרטיס האשראי של הלקוח.

3. עסקאות אשראי מקוונות להזמנות שאינן בתשלום מראש: הזמנות שאינן משולמות מראש עשויות לדרוש מן הלקוח לספק פרטי אשראי תקינים בתום תהליך ההזמנה, אשר יהווה ערובה לביצוע כל חיובים שאינם משולמים בבית המלון. אסימון האשראי ייווצר לאחר השלמת תהליך האימות בהצלחה . אסימון כרטיס האשראי (Credit Card Token) יאוחסן למשך תקופה מוגדרת ביחס לכל חובת תשלום שניטלה ע"י הלקוח שלא תסולק עובר לשהותו של הלקוח במלון או במהלכה. בית המלון שומר לעצמו את הזכות לחייב את אסימון האשראי בכל עת במהלך תקופת האחסון בגין כל חובות תשלום כאמור, לרבות תשלומים בגין אי-הגעה או ביטול, אך לא לפני היום שהוזמן לצורך הלינה במלון. חיוב אסימון האשראי ידרוש מחברת האשראי לבצע עסקת תשלום ולחייב את כרטיס האשראי של הלקוח.

4. Paypal: אם הלקוח בחר ב-PayPal כשיטת התשלום, הוא יידרש להחזיק בחשבון פעיל בשירות PayPal. הלקוח יועבר ל-iframe (חלון כניסה לשירות PayPal) במהלך תהליך ההזמנה (באירוח PayPal). הלקוח יתבקש לאמת את זהותו באמצעות פרטי הגישה שלו ולהעביר הוראה לביצוע התשלום. בשלב זה, הלקוח יופנה בחזרה לאתר ההזמנות שבו יושלם תהליך ההזמנה. עסקת התשלום תתבצע ישירות ע"י PayPal בתום תהליך ההזמנה, ובשלב זה יתבצע חיוב לחשבון הלקוח.

5. Sofortüberweisung/Pay Now [תשלום מידי]: אם הלקוח בחר בשיטת התשלום המכונה "העברה מידית" [Pay Now], הוא יועבר לחלון "iframe" במהלך תהליך ההזמנה (באירוח שירות "Sofortüberweisung"). הלקוח יתבקש למלא את פרטי התשלום הבנקאיים שלו לאמת את זהותו במסגרת נוהל האימות הבנקאי הידוע לו, ולאחר מכן להעביר הוראה לביצוע התשלום. בשלב זה, הלקוח יופנה בחזרה לאתר ההזמנות שבו יושלם תהליך ההזמנה. עסקת התשלום תתבצע ישירות ע"י Sofort בתום תהליך ההזמנה, ובשלב זה יתבצע חיוב לחשבון הלקוח.

6. המלון שומר לעצמו את הזכות שלא להציע אפשרויות תשלום מסוימות או להפנות את המשתמש לאפשרויות תשלום אחרות. אפשרויות התשלום הזמינות יופיעו במהלך תהליך ההזמנה.

4. ביצוע, תעריפים, תשלום, קיזוז

1. המלון מחויב לשריין החדרים שהוזמנו ע"י הלקוח ולספק את השירותים שהוסכמו מולו באופן הדדי.

2. הלקוח מחויב לשלם את תעריפי החדרים הרלוונטיים ולשלם על התשלומים האחרים שסוכמו. הנ"ל יחול גם על שירותים שסופקו או הוצאות שהוצאו ע"י בית המלון לידי צדדים שלישיים בהמשך לבקשת הלקוח.

3. התעריפים שסוכמו כוללים מס ערך מוסף. תוספת המע"מ תשולם ע"י הלקוח. אם התקופה שבין השלמת החוזה לבין ביצועו עולה על ארבעה חודשים, בית המלון יהא רשאי להגדיל את התעריפים שסוכמו על פי החוזה בשיעור סביר שלא יעלה על 10%, ככל שחלה עלייה בתעריפים הכלליים שבהם מתבצע חיוב בגין שירותים אלו.

4. כמו כן, בית המלון רשאי לשנות את התעריפים שסוכמו ככל שהוא העניק את הסכמתו לשינויים שהתבקשו ע"י הלקוח לאחר השלמת החוזה, כגון שינוי מספר החדרים שהוזמנו, משך השהייה במלון או שירותי בית מלון שאותם יש לספק.

5. כל חשבונית שהוצאה ע"י בית המלון ללא ציון המועד לתשלום תעמוד לתשלום ללא כל ניכוי תוך עשרה ימים ממועד קבלת החשבונית. בית המלון רשאי להכריז על החשבונות החייבים המצטברים שלו כחשבונות העומדים לפירעון בכל עת ולדרוש את תשלומם המיידי. במקרה של עיכוב בתשלום, בית המלון רשאי לחייב בריבית בגובה 5% מעל שיעור הריבית הבסיסי. כל אחד מן הצדדים, בית המלון והלקוח רשאים לתבוע פיצויים נמוכים או גבוהים יותר.

6. בהתחשב בדינים החלים על נסיעות המתבצעות במסגרת חבילה, בית המלון רשאי לדרוש מקדמה סבירה או תשלומי פיקדון במועד ההתקשרות בחוזה או לאחר מכן. סכום התשלומים ומועדם ביחס לתשלומי מקדמה או פיקדון יסוכמו במסגרת החוזה.

7. הלקוח רשאי לקזז או להפחית מסכומי תביעה הנוגעים לבית המלון רק כאשר קיימת תביעה שלא ניתן לערער עליה או תביעה המחייבת מבחינה חוקית.

ה. חרטה/ביטול (rescission) מצד הלקוח (ביטול, אי-הגעה)

1. ביטול החוזה שנכרת מצד הלקוח ידרוש את הסכמתו בכתב של בית המלון. אם בית המלון לא אישר את הביטול מצד הלקוח בכתב, התעריף שסוכם בחוזה יהיה חייב בתשלום מלא, גם במקרה שבו הלקוח לא קיבל לידיו את השירותים הניתנים על פי החוזה. הדבר לא יחול במקרים של הפרה מצד בית המלון או במקרים אחרים שבהם בית המלון אשם בהפרה.

2. אם בית המלון והלקוח הסכימו על פי החוזה על מועד סופי לביטול החוזה שאינו מחייב בתשלום, הלקוח יהא רשאי לבטל את החוזה עד לאותו מועד מבלי להידרש לתשלום או לתביעות פיצויים מצד בית המלון. זכות החרטה של הלקוח תפקע ככל שהוא לא מימש את זכות הביטול שלו בכתב עד למועד הסופי שנקבע, למעט מקרים של הפרה מצד בית המלון או מקרים אחרים שבהם בית המלון נושא באשמה.

3. ככל שהלקוח ביטל את החוזה מבלי שמסר הודעה מראש ומבלי שהתקבלה הסכמתו של בית המלון, הסכום העומד לתשלום בגין ההזמנה יהיה חייב בתשלום במלואו.

4. לפי שיקול דעתו, בית המלון רשאי לדרוש מן הלקוח לשלם פיצויים בגין הנזקים שנגרמו, וזאת במסגרת תשלום חד-פעמי. במקרים אלו, הלקוח יידרש לשלם 90% מן הסכום שסוכם על פי החוזה בגין לינה (כולל או לא כולל ארוחת בוקר), 70% לחצי פנסיון ו-60% בגין הסדרי פנסיון מלא. הלקוח יהא רשאי לספק ראיות לכך שלא נגרמו כל נזקים לבית המלון או שהנזקים שנגרמו למלון היו נמוכים יותר מהסכום שחויב.

6. ביטול מצד בית המלון

1. אם ללקוח עומדת זכות חוזית לביטול החוזה ללא תשלום עד למועד סופי מסוים, בית המלון יהא רשאי בתורו לבטל את החוזה עד לאותו מועד, ככל שלקוחות אחרים ביצעו בקשות הזמנה ביחס לחדרים שהוזמנו והלקוח לא ויתר על זכות הביטול שלו בהמשך לפניית בית המלון.

2. בית המלון רשאי לבטל את החוזה ככל שלא בוצע תשלום מקדמה עד למועד הסופי שסוכם, וזאת אף לאחר שנקבעה תקופת תשלום מתאימה ונוספת בקשר עם הודעת סירוב.

3. יתרה מזאת, לבית המלון שמורה הזכות לבטל את החוזה באופן חריג ומסיבות מוצדקות ומשמעותיות, כגון אירועי כוח עליון או נסיבות אחרות שבגינן בית המלון אינו אחראי ואשר אינם מאפשרים את ביצוע החוזה; אם החדרים הוזמנו בהמשך למתן מידע מטעה או כוזב ביחס לעובדות מהותיות, כגון זהות הלקוח או מטרות שהייתו; או אם לבית המלון קיימת סיבה לגיטימית להניח שהשימוש בשירותי המלון עלול להוות סכנה לפעילות העסקית של המלון ללא הפרעה, לבטיחותו או לשמו הטוב, מבלי שהדבר ייוחס לתחום שליטתו או לארגונו של בית המלון; במקרה של הפרת הוראותיו של סעיף 1, פסקה 2, ר' לעיל.

4. בית המלון נדרש למסור הודעה מידית לידי הלקוח בדבר מימוש זכות הביטול שלו.

5. במקרה של ביטול מוצדק מצד בית המלון, ללקוח לא תעמודנה כל טענות נוספות לפיצוי.

ו. זמינות חדרים, מסירתם והחזרתם

1. הלקוח אינו זכאי לקבלת חדרים מסוימים במלון.

2. חדרים שהוזמנו לא יהיו זמינים ללקוח לפני השעה 3 אחר הצהריים ביום ההגעה שסוכם. הלקוח אינו זכאי לזמינות מוקדמת של החדרים שהוזמנו.

3. יש לפנות את החדרים להעמידם לרשות בית המלון עד לשעה 12 בצהריים ביום העזיבה שסוכם. לאחר מכן, בית המלון יהא רשאי לגבות 50% מתעריף הלינה המלא (מחיר מחירון), ככל שהלקוח פינה את החדר לאחר השעה שסוכמה על פי החוזה, אך לא יאוחר משעה 6 בערב, או 100% מן הסכום האמור ככל שהלקוח פינה את החדר לאחר השעה 6 בערב. הלקוח יהא רשאי לספק ראיות לכך שלא נגרמו נזקים נוספים לבית המלון או שנגרמו נזקים לבית המלון שהיו נמוכים מהסכומים שחויבו.

8. אחריות המלון

1. בית המלון יישא באחריות למילוי חובותיו החוזיות בכפוף להליכי השקידה הנאותה המאפיינים אנשי עסקים זהירים. עם זאת, אחריותו מוגבלת לליקויים בתחומים שאינם אופייניים לביצוע החוזה, לפיצויים, נזקים תוצאתיים והפרעות אחרות לשירותים, המערבים כוונת זדון או רשלנות רבתי מצד בית המלון. ככל שהתקיימו ליקויים או הפרעות אחרות לשירותי בית המלון, בית המלון ינקוט בפעולות מתקנות עם היוודעו לנ"ל או בהמשך לקבלת פנייה בנושא וזאת ללא כל עיכוב מצד הלקוח. הלקוח מחויב לסייע באופן סביר לפעולות המתקנות וזאת על מנת למזער כל נזק אפשרי שעלול להיגרם.

2. בהתייחס למיטלטלין ולחפצים של הלקוח שהובאו לבית המלון, בית המלון יישא באחריות בהתאם להוראות הסטטוטוריות החלות עליו, וזאת עד לסכום שגובהו פי מאה מהתעריף שחל על החדר הנדון, ולא יותר מ-3,000.00 אירו. בהתייחס למזומן, ניירות ערך או חפצים יקרי-ערך אחרים – עד 750.00 אירו. מזומן, ניירות ערך או חפצים יקרי-ערך אחרים אפשר שיישמרו בכספת של בית המלון או בחדר כספות, בכפוף לכך שסכומם הכולל לא יעלה על 25,000.00 אירו. בית המלון ממליץ בחום על השימוש במתקנים אלו. תביעות אחריות תפקענה, אלא אם כן הלקוח יידע את בית המלון בדבר האובדן, ההשחתה או הנזק ללא כל דיחוי שאין עבורו הצדקה, וזאת בהתאם להוראות הקוד האזרחי הגרמני [German Civil Code], סעיף 703.

3. ההוראות הסטטוטוריות תחולנה על אחריותו הבלתי-מוגבלת של בית המלון.

4. ככל שללקוח הוקצה מקום חניה במגרש החניה של בית המלון או במוסך החניה, אין פירוש הדבר שנכרת הסכם לשמירה על הרכב [safekeeping agreement], וזאת אף אם חויב סכום כלשהו. מפעילו של בית המלון יישא באחריות רק במקרים של פעולה שנגרמה בכוונת זדון או ברשלנות רבתי ובהתאם להוראות הסטטוטוריות. בית המלון לא יישא באחריות לרכבים ממונעים החונים או הפועלים בחצרות בית המלון או במתקני החניה שלו, או בגין תכולתם, ככל שהנזק נגרם כתוצאה מהפרת חובה ברשלנות, אשר אינה מהווה חובה מהותית (cardinal duty). חובות מהותיות (קרדינליות) הינן התחייבויות מהותיות בחוזה, אשר מילוין מהווה דרישה מקדימה לביצוע החוזה כנדרש, ואשר עליהן מסוגל להסתמך כל אחד מן השותפים לחוזה באופן קבוע. האחריות בגין כל נזק פיזי, לרבות נזק גופני או בריאותי, אינה מוגבלת ע"י האמור בפסקה זו.

5. שיחות השכמה תתבצענה ע"י בית המלון בהקפדה רבה. תחול החרגה על תביעות נזיקין, למעט מקרים שבהם התקיימה כוונת זדון או רשלנות רבתי.

9. פרטיות

קבוצת מלונות ליאונרדו מכבדת את סודיות הנתונים האישיים של לקוחותיה. בשום אופן לא נמסור נתונים אישיים לצדדים שלישיים ללא הסכמתכם, למעט ככל שנעביר את שם הלקוח, את כתובת הדוא"ל שלו או את פרטי כרטיס האשראי שלו לידי בית המלון שנבחר על-ידכם, או ככל שמסירת הנתונים האישיים נדרשת על פי כל דין. עם זאת, אנו שומרים לעצמנו את הזכות למסור נתונים אישיים לחברות הקבוצה שלנו (באיחוד האירופי ומחוצה לו), לרבות עובדי החברות השותפות שלנו (בקבוצה) ונציגיהם האמינים, הנדרשים לקבל רשות על מנת לגשת לנתונים אישיים אלו כדי לספק את השירותים שלנו כפי שהתבקשו ע"י הלקוחות שלנו. לקבלת מידע נוסף, אנא עיינו במדיניות הפרטיות והעוגיות שלנו.

10. התכתבויות נוספות

בהשלמת ההזמנה שלכם, הנכם מסכימים לקבל את הבאים:

1. הודעת דוא"ל שתישלח אליכם לאחר השלמת תהליך ההזמנה שלכם, המכילה את כל הפרטים הרלוונטיים להזמנה שלכם.

2. הודעת דוא"ל שאותה נשלח לכם לאחר שהייתכם באחד מן המלונות שלנו, המזמינה אתכם למלא את טופס הביקורת לאורחים שלנו.

מלבד הודעות הדוא"ל המאשרות את ההזמנה שלכם, הודעות רלוונטיות בדבר ההזמנה או הודעות דוא"ל בדבר ביטול, הזמנות למתן ביקורת אורחים, והודעות דוא"ל שלקבלתם הסכמתם באופן פעיל, אנו לא נשלח לכם כל הודעה או דוא"ל נוספים, אלא אם כן הסכמתם לכך מפורשות.

11. הוראות סופיות

1. כל תיקון, תוספת, או שינוי לחוזה, קבלת ההזמנה או תנאים אלו, לרבות הוראה זו, יהיו בתוקף רק אם נעשו בכתב. תיקונים חד-צדדיים מצד הלקוח לא יהיו בתוקף.

2. מקום ביצוע החוזה ומקום התשלום יהיו מקום מושבו הרשום של בית המלון.

3. סמכות שיפוט בלעדית – לרבות מחלוקות בעניין בדיקות והחלפות – תוקנה למקום מושבו הרשום של בית המלון.

4. הדין החל יהיה הדין הגרמני.

5. במקרה שבו הוראות כלשהן בתנאים אלו הינן בלתי-תקפות או יהפכו לבלתי-תקפות, לא יושפע מכך תוקפן של יתר ההוראות. כל סעיף בלתי-תקף יוחלף באופן אוטומטי בסעיף שווה-ערך ותקף, המתאים במידה הרבה ביותר לאינטרסים הכלכליים של הצדדים לחוזה. כמו כן, תחולנה ההוראות הסטטוטוריות.

6. תנאים והתניות נפרדים יחולו על פגישות, כנסים, סעודות ואירועים אחרים.

7. ילדים מתחת לגיל 3 ייחשבו לילדים בגיל רך / תינוקות. עד גיל 12, המחיר החל על ילדים יתבסס על מדיניותו של בית המלון ביחס לילדים.

12. רישום לתוכנית Leonardo AdvantageCLUB

1. בסימון תיבת סימון זו, הנכם מביעים את רצונכם להצטרף לתוכנית Leonardo AdvantageCLUB, תוכנית הנאמנות של מלונות ליאונרדו. פרטי האורח הבאים של הזמנתכם ישמשו לצורך רישומכם האוטומטי כחברים.

2. בהצטרפותכם לתוכנית Leonardo AdvantageCLUB, הנכם מסכימים לתנאים ולהתניות. פרטי ההתחברות האישיים שלכם יישלחו אליכם באישור ההזמנה.

 

נספח 1

 

מלון

חברת תפעול

Alden Luxury Suite Hotel Zurich

Fattal Hotels Zürich GmbH

Leonardo Boutique Hotel Barcelona Sagrada Familia

Paimac Investments, S.L.U.

Leonardo Boutique Hotel Budapest M-Square

Fattal Hotels KFT

Leonardo Boutique Hotel Düsseldorf

Sunflower Management GmbH & Co. KG

Leonardo Boutique Hotel Krakow Old Town

Leonardo Krakow OPCO Sp. Z.o.o

Leonardo Boutique Hotel Krakow City Center

Fattal Kraków City Center So. Z o.o.

Leonardo Boutique Hotel Madrid

Leonardo Hotels Opco Madrid, S.L.

Leonardo Boutique Hotel Mallorca Port Portals

Paimac Investments, S.L.U.

Leonardo Boutique Hotel Munich

Sunflower Management GmbH & Co. KG

Leonardo Boutique Hotel Rigihof Zurich

Fattal Hotels Zürich GmbH

Leonardo Hotel & Residenz München

Apart Hotels & Residences GmbH

Leonardo Hotel Aachen

Sunflower Management GmbH & Co. KG

Leonardo Hotel Augsburg

Sunflower Management GmbH & Co KG

Leonardo Hotel Bad Kreuznach

Sunflower Management GmbH & Co. KG

Leonardo Hotel Barcelona Gran Via

Leonardo Hotels Opco Madrid, S.L.

Leonardo Hotel Barcelona Las Ramblas

Bardalito Investments, S.L.U.

Leonardo Hotel Berlin

Sunflower Management GmbH & Co. KG

Leonardo Boutique Hotel Berlin City South

Sunflower Management GmbH & Co. KG

Leonardo Hotel Berlin Mitte

Sunflower Management GmbH & Co. KG

Leonardo Hotel Berlin KU'DAMM

Hotel California GmbH

Leonardo Hotel Bucharest City Center

Leonardo Hotels Bucharest Srl

Leonardo Hotel Budapest

Fattal Hotels Kft.

Leonardo Hotel Dortmund

Sunflower Management GmbH & Co. KG

Leonardo Hotel Dresden Altstadt

Sunflower Management GmbH & Co. KG

Leonardo Hotel Düsseldorf Airport - Ratingen

Sunflower Management GmbH & Co. KG

Leonardo Hotel Düsseldorf City Center

Sunflower Management GmbH & Co. KG

Leonardo Hotel Eschborn Frankfurt

Sunflower Management GmbH & Co. KG

Leonardo Hotel Frankfurt City Center

Sunflower Management GmbH & Co. KG

Leonardo Hotel Frankfurt City South

Sunflower Management GmbH & Co. KG

Leonardo Hotel Fuengirola Costa Del Sol

Paimac Investments, S.L.U.

Leonardo Hotel Hamburg Airport

Sunflower Management GmbH & Co. KG

Leonardo Hotel Hamburg Altona

Sunflower Management GmbH & Co KG

Leonardo Hotel Hamburg City North

Sunflower Management GmbH & Co. KG

Leonardo Hotel Hamburg Elbbrücken

Sunflower Management GmbH & Co. KG

Leonardo Hotel Hamburg-Stillhorn

Sunflower Management GmbH & Co. KG

Leonardo Hotel Hannover

Sunflower Management GmbH & Co. KG

Leonardo Hotel Hannover Airport

Sunflower Management GmbH & Co. KG

Leonardo Hotel Heidelberg

Sunflower Management GmbH & Co. KG

Leonardo Hotel Heidelberg City Center

Sunflower Management GmbH & Co. KG

Leonardo Hotel Heidelberg-Walldorf

Sunflower Management GmbH & Co. KG

Leonardo Hotel Karlsruhe

Sunflower Management GmbH & Co. KG

Leonardo Hotel Köln

Sunflower Management GmbH & Co. KG

Leonardo Hotel Köln-Bonn Airport

Sunflower Management GmbH & Co. KG

Leonardo Hotel Madrid City Center

Leonardo Hotels Opco Madrid, S.L.

Leonardo Hotel Mannheim City Center

Sunflower Management GmbH & Co. KG

Leonardo Hotel Mannheim-Ladenburg

Sunflower Management GmbH & Co. KG

Leonardo Hotel Milan City Center

Leonardo Hotel Hermitage S.r.l.

Leonardo Hotel Mönchengladbach

Sunflower Management GmbH & Co. KG

Leonardo Hotel München City Center

Piettal Operation GmbH

Leonardo Hotel München City West

Apart Hotels & Residences GmbH

Leonardo Hotel Munich Arabellapark

Queens Moat Houses Hotel GmbH

Leonardo Hotel Munich City East

Sunflower Management GmbH & Co. KG

Leonardo Hotel Munich City North

Piettal Operation GmbH

Leonardo Hotel Munich City Olympiapark

Piettal Operation GmbH

Leonardo Hotel Munich City South

Sunflower Management GmbH & Co. KG

Leonardo Hotel Nürnberg

Sunflower Management GmbH & Co. KG

Leonardo Hotel Offenbach Frankfurt

Sunflower Management GmbH & Co. KG

Leonardo Hotel Verona

Leonardo Verona srl

Leonardo Hotel Vienna

Sunflower Hotelverwaltungs GmbH

Leonardo Hotel Vienna Otto-Wagner

Leonardo Graumanngasse Wien GmbH

Leonardo Hotel Völklingen

Sunflower Management GmbH & Co. KG

Leonardo Hotel Weimar

Elba Weimar Operating GmbH & Co. KG

Leonardo Hotel Wolfsburg City Center

Sunflower Management GmbH & Co. KG

Leonardo Hotel Zurich Airport

Fattal Hotels Zürich GmbH

Leonardo Inn Hotel Hamburg Airport

Sunflower Management GmbH & Co. KG

Leonardo Hotel Royal Berlin Alexanderplatz

Sunflower Management GmbH & Co. KG

Leonardo Royal Hotel Baden-Baden

Sunflower Management GmbH & Co. KG

Leonardo Royal Hotel Barcelona Fira

Leonardo Hotels OpCo Madrid S.L.

Leonardo Royal Hotel Düsseldorf Königsallee

Sunflower Management GmbH & Co. KG

Leonardo Royal Hotel Frankfurt

Sunflower Management GmbH & Co. KG

Leonardo Royal Hotel Ibiza Santa Eulalia

Leonardo Royal and Suites Hotel Ibiza Santa Eulalia, S.L.U.

Leonardo Royal Hotel Köln Am Stadtwald

Sunflower Management GmbH & Co. KG

Leonardo Royal Hotel Mallorca

Leonardo Royal Hotel Mallorca, S.L.U.

Leonardo Royal Hotel Mallorca Palmanova Bay

Leonardo Royal Palmanova Bay, S.L.U.

Leonardo Royal Hotel Mannheim

Sunflower Management GmbH & Co. KG

Leonardo Royal Hotel Munich

Sunflower Management GmbH & Co. KG

Leonardo Royal Hotel Nürnberg

Sunflower Management GmbH & Co. KG

Leonardo Royal Hotel Ulm

Sunflower Management GmbH & Co. KG

Leonardo Royal Hotel Warsaw

Leonardo Hotels Warsaw Sp. z o.o.

Leonardo Royal Hotel Venice Mestre

Leonardo Hotels (Italy) S.r.L.

Leonardo Boutique Hotel Rome Termini

Leonardo Hotels (Italy) S.r.L.

NYX Hotel Ibiza

NYX Hotel Ibiza, S.L.U

NYX Hotel Munich

Sunflower Management GmbH & Co. KG

NYX Hotel Madrid

Paimac Investments, S.L.U.

NYX Hotel Milan

Leonardo Hotels (Italy) S.r.l.

NYX Hotel Prague

Fattal Leonardo Prague s.r.o.

NYX Hotel Bilbao

Paimac Investments, S.L.U.

NYX Hotel Mannheim

Sunflower Management GmbH & Co. KG

NYX Hotel Warsaw

Leonardo Hotels Warsaw Sp. Z o.o.

Star Inn Hotel Premium Wien Hauptbahnhof

Star Inn Hotelbetriebs GmbH

Star Inn Hotel Wien Schönbrunn

Star Inn Hotelbetriebs GmbH

Star Inn Hotel Salzburg Zentrum

Star Inn Hotelbetriebs GmbH

Star Inn Hotel Premium Salzburg Gablerbräu

Star Inn Hotelbetriebs GmbH

Star Inn Hotel Salzburg Airport-Messe

Star Inn Hotelbetriebs GmbH

Star Inn Hotel Linz Promenadengalerien

Star Inn Hotelbetriebs GmbH